werving, selectie & detachering

Alg. voorwaarden

[print_link]

1 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van MINUS VERHEIJEN B.V. waaronder het ter beschikking stellen van uitleenkandidaten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover MINUS VERHEIJEN B.V. die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a. MINUS VERHEIJEN B.V..:
Detacheringkandidaat:
De werknemer die door MINUS VERHEIJEN B.V. ter beschikking wordt gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
b. Detacheringovereenkomst:
De detacheringovereenkomst tussen MINUS VERHEIJEN B.V. en kandidaat, waarbij de gedetacheerde door MINUS VERHEIJEN B.V. in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van MINUS VERHEIJEN B.V. ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan MINUS VERHEIJEN B.V. verstekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
c. Opdrachtgever:
De derde als bedoeld in lid b.
d. Opdracht:
De overeenkomst tussen MINUS VERHEIJEN B.V. en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele detacheringkandidaat door MINUS VERHEIJEN B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende detacheringkandidaat, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief door de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V..
e. Opdrachtgevertarief:
Het tarief dat MINUS VERHEIJEN B.V. aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes

Alle offertes van MINUS VERHEIJEN B.V. zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Duur van de opdracht
a. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
b. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
– óf voor een vastgestelde tijd;
– óf voor een bepaalde periode, dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen);
– óf voor een bepaalde periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
c. Bij de vastlegging van een bepaalde periode, als bedoeld in lid b, kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.
d. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b en c.

Artikel 5. Opzegging opdracht
a. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij opzegging tijdelijk is uitgesloten. Indien de opdracht niet voor een bepaalde tijd, doch voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan elk van partijen de opdracht gedurende de eerste 6 weken na de datum van ingaan van de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen. Daartoe dient, ingeval van opzegging door de opdrachtgever, de opzegging MINUS VERHEIJEN B.V. ook daadwerkelijk binnen deze 6 weken te hebben bereikt, hetgeen bij geschil door de opdrachtgever bewezen moet worden. Na ommekomst van deze eerste 6 weken kunnen partijen een opdracht welke niet voor bepaalde tijd is aangegaan slechts opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een langere opzegtermijn zijn overeengekomen, dient uiteraard deze opzegtermijn in acht genomen te worden. De opzegging door de opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden resp. schriftelijk door deze bevestigd te worden binnen de voor opzegging geldende termijn. Het niet in acht nemen van voorbedoelde termijnen verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven resp. specifiek overeengekomen opzeggingstermijn alsnog na te komen en mitsdien de detacheringkandidaat gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan MINUS VERHEIJEN B.V. van een vergoeding gelijk aan het tarief dat MINUS VERHEIJEN B.V. aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht indien de termijn in acht genomen was resp. de detacheringkandidaat gedurende die termijn bij de opdrachtgever zou hebben doorgewerkt.
b. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 6. Einde van de opdracht
a. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b en c.
b. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g bepaalde.
c. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde detacheringkandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en de opdrachtgever bovendien jegens MINUS VERHEIJEN B.V. is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 8.
d. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat MINUS VERHEIJEN B.V. de detacheringkandidaat niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de detacheringovereenkomst tussen MINUS VERHEIJEN B.V. en detacheringkandidaat is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door MINUS VERHEIJEN B.V. van de detacheringkandidaat door een andere detacheringkandidaat is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop de detacheringkandidaat niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere detacheringkandidaat. Met vervanging van de detacheringkandidaat door een andere detacheringkandidaat wordt in het hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde detacheringkandidaat. MINUS VERHEIJEN B.V. blijft echter in beide, hiervoor in dit lid genoemde situaties, gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de detacheringovereenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever, tenzij het bepaalde in artikel 8 toepassing heeft gevonden.
e. Indien MINUS VERHEIJEN B.V. de detacheringkandidaat gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid d bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de detacheringkandidaat door een andere detachering-kandidaat daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere detacheringkandidaat (mits in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door MINUS VERHEIJEN B.V. van de detacheringkandidaat is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende. De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien MINUS VERHEIJEN B.V. de detacheringkandidaat niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. In laatstgenoemd geval blijft opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan MINUS VERHEIJEN B.V. het opdrachtgevertarief over de periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren. Daarnaast is MINUS VERHEIJEN B.V. dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in dit lid e bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
f. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat MINUS VERHEIJEN B.V. de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend. Indien MINUS VERHEIJEN B.V. van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van MINUS VERHEIJEN B.V. volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de opdrachtgever. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g bepaalde.
g. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan MINUS VERHEIJEN B.V. tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan MINUS VERHEIJEN B.V. beëindiging van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd.
Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f hierboven behelst eveneens het verzoek van opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. de terbeschikkingstelling van MINUS VERHEIJEN B.V. aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van opdrachtgever ligt besloten het verzoek van de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan MINUS VERHEIJEN B.V. tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. bevestigt de opdrachtgever schriftelijk de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Artikel 7. Einde terbeschikkingstelling
a. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat in de volgende gevallen.
b. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de detacheringkandidaat aan MINUS VERHEIJEN B.V. of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de detacheringarbeid te verrichten wegen ziekte of ongeval, mits het zogenaamde detacheringbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de detacheringovereenkomst van MINUS VERHEIJEN B.V. met de detacheringkandidaat en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit detacheringbeding houdt in, dat de detacheringovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat door MINUS VERHEIJEN B.V. aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien MINUS VERHEIJEN B.V. betreffende een ter beschikking gestelde detacheringkandidaat dit detacheringbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt MINUS VERHEIJEN B.V. de opdrachtgever daarvan op de hoogt en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd vast beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. – onverwijld na de melding dat de detacheringkandidaat arbeidsongeschikt is wegens ziekt of ongeval – de terbeschikkingstelling van die detacheringkandidaat onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan MINUS VERHEIJEN B.V.. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan MINUS VERHEIJEN B.V. de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de detacheringkandidaat zoals in de aanvang van dit lid b bedoeld.
c. De terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. verzoekt de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat te beëindigen, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden vervanging van de detacheringkandidaat door MINUS VERHEIJEN B.V. is toegestaan en die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere detacheringkandidaat. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen detacheringkandidaat te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoeld.
d. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat met voortzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende detacheringkandidaat, zoals bedoeld in lid c hiervoor, kan aan een bepaalde en/of bepaalbare looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden. De opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste twee weken. Op opdrachtgever berust de bewijslast dat tijdig is aangezegd. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden.
e. MINUS VERHEIJEN B.V. is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging
van de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c en d bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan MINUS VERHEIJEN B.V. voorwaarden verbinden.

Artikel 8. Rechtstreekse arbeidsverhouding
a. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de detacheringkandidaat die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde (zie ook artikel 6 lid c).
b. De opdrachtgever brengt MINUS VERHEIJEN B.V. schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de detacheringkandidaat een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan MINUS VERHEIJEN B.V. tegen welk tijdstip de detacheringkandidaat de detacheringovereenkomst met MINUS VERHEIJEN B.V. rechtsgeldig kan doen eindigen.
c. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de detacheringkandidaat de
detacheringovereenkomst met MINUS VERHEIJEN B.V. rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de detacheringkandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel 8. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de detacheringkandidaat aangaan indien en voor zolang de detacheringkandidaat de detacheringovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
d. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a tot en met c bepaalde de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde detacheringkandidaat en ook aangaat, is de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken detacheringkandidaat en wel over een periode als volgt:
1. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is: over een periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalde gebeurtenis zou zijn geëindigd.
2. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die wel tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van drie maanden. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalde gebeurtenis zou zijn geëindigd
3. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip niet opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht opgezegd had kunnen worden, met een minimum van drie maanden.
4. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht opgezegd had kunnen worden, met een minimum van drie maanden.

Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende. Onder de opdracht voor bepaalde tijd is mede begrepen de opdracht voor bepaalbare tijd; zie artikel 4 lid b. Indien bij een opdracht voor bepaalbare tijd MINUS VERHEIJEN B.V. alleen door de opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, dan wordt de resterende looptijd van die opdracht bepaald op een jaar. Indien evenwel aannemelijk is, dat de resterende looptijd langer dan een jaar zou duren, dan wordt die langere looptijd als uitgangspunt genomen.
e. Indien de opdrachtgever met de detacheringkandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen drie maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van die detacheringkandidaat en die terbeschikkingstelling niet meer dan drie maanden heeft g geduurd, is de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. een vergoeding verschuldigd, zoals volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken detacheringkandidaat gold tijdens de opdracht, genomen over een periode van drie maanden lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid d, tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een opdracht aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan drie maanden.
f. Indien door tussenkomst van MINUS VERHEIJEN B.V. een detacheringkandidaat aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die detacheringkandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van de opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken detacheringkandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen, over een periode van drie maanden lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
g. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavig artikel, wordt
berekend over het per periode (week, maand, e.d.) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.

Artikel 9. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling detacheringkandidaat
a. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de detacheringkandidaat tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.
b. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de detacheringkandidaat of de detacheringkandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan MINUS VERHEIJEN B.V. het opdrachtgeverstarief over de per periode (week, maand e.d.) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de detacheringkandidaat tot het werk toe te laten, tenzij de opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de detacheringkandidaat voor handen is of de detacheringkandidaat niet te werk gesteld kan worden.
c. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de detacheringkandidaat of de detacheringkandidaat niet te werk kan stellen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. door middel van bescheiden en verklaringen e.d. afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de detacheringkandidaat voor handen is of de detacheringkandidaat niet te werk gesteld kan worden. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal MINUS VERHEIJEN B.V. alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief, als bedoeld in lid b en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan MINUS VERHEIJEN B.V. indien en voor zover opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan èn MINUS VERHEIJEN B.V. jegens de
detacheringkandidaat met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de
loondoorbetalingsplicht overeenkomstig de CAO voor Uitzendkrachten.

Artikel 10. Functie en arbeidstijd
a. Bij de opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die de detacheringkandidaat moet uitoefenen. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan MINUS VERHEIJEN B.V. onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in lid b en in artikel 16 lid c. De functie, zoals hiervoor aangegeven, kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de detacheringkandidaat, indien de detacheringkandidaat op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
b. Indien en voor zover MINUS VERHEIJEN B.V. rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij
opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijke
uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan MINUS VERHEIJEN B.V. te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van MINUS VERHEIJEN B.V., bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de detacheringkandidaat in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
c. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de detacheringkandidaat zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de detacheringkandidaat zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van MINUS VERHEIJEN B.V. toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoeld gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de detacheringkandidaat werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven, kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de detacheringkandidaat, indien de detacheringkandidaat op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
d. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de
betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
e. Indien en voor zover MINUS VERHEIJEN B.V. rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij
opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de detacheringkandidaten afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de detacheringkandidaten werkt of rust, is opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan MINUS VERHEIJEN B.V. te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van MINUS VERHEIJEN B.V., bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de detacheringkandidaat in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c in acht te nemen.
f. De vakantie van de detacheringkandidaat en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.

g. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht, en indien en voor
zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk MINUS VERHEIJEN B.V. in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van de opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht MINUS VERHEIJEN B.V. zo tijdig in te lichten, dat MINUS VERHEIJEN B.V. dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de detacheringkandidaat.

Artikel 11. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid
a. De opdrachtgever verstrekt aan MINUS VERHEIJEN B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie,
arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de detacheringkandidaat, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
b. MINUS VERHEIJEN B.V. relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt MINUS VERHEIJEN B.V. naar beste kunnen welke detacheringkandidaat ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is MINUS VERHEIJEN B.V. geheel vrij in de keuze van de detacheringkandidaat die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door MINUS VERHEIJEN B.V. van een detacheringkandidaat, indien vervanging of terugplaatsing van de detacheringkandidaat door MINUS VERHEIJEN B.V. krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door MINUS VERHEIJEN B.V. ter beschikking gestelde detacheringkandidaat te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
c. MINUS VERHEIJEN B.V. kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook, aan de
opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde detacheringkandidaat door een andere detacheringkandiaat met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere detacheringkandidaat, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan MINUS VERHEIJEN B.V. schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere detacheringkandidaat met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van MINUS VERHEIJEN B.V. op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan MINUS VERHEIJEN B.V., die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening die verklaring In het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende acht.
d. MINUS VERHEIJEN B.V. kan te allen tijde, mits zulks bij opdracht schriftelijk is overeengekomen, aan de
opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde detacheringkandidaat te vervangen door een andere detacheringkandidaat, indien dat naar het oordeel van MINUS VERHEIJEN B.V. noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, onder meer tot behoud van werkgelegenheid voor detacheringkandidaaten die daarop krachtens hun rechtspositie. In het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving van het anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan MINUS VERHEIJEN B.V. schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de detacheringkandidaat te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere detacheringkandidaat met voortzetting van de opdracht als hierboven bedoeld. De opdrachtgever zal slechts dan bedoeld verzoek niet aan MINUS VERHEIJEN B.V. doen, indien daardoor opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zou worden benadeeld.

e. MINUS VERHEIJEN B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien MINUS VERHEIJEN B.V. om welke reden dan ook een detacheringkandidaat niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. MINUS VERHEIJEN B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien MINUS VERHEIJEN B.V. krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden een detacheringkandidaat wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn) maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van MINUS VERHEIJEN B.V.. Voor zover en voor zolang een (vervangende) detacheringkandidaat niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is opdrachtgever echter niet gehouden aan MINUS VERHEIJEN B.V. te voldoen het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand, e.d.) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende) detacheringkandidaat niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
f. MINUS VERHEIJEN B.V. schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde detacheringkandidaat, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
g. MINUS VERHEIJEN B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de detacheringkandidaat, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij MINUS VERHEIJEN B.V. indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld van de kant van MINUS VERHEIJEN B.V.. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. MINUS VERHEIJEN B.V. zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die detacheringkandidaat ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van opdracht, met een maximum van drie maanden.

Artikel 12. Tewerkstelling
a. De opdrachtgever zal de detacheringkandidaat tewerkstellen conform het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in het artikel 10 en 11.
b. De opdrachtgever kan de detacheringkandidaat slechts in afwijking van het bepaalde in lid a tewerkstellen, indien MINUS VERHEIJEN B.V. en de detacheringkandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
c. Tewerkstelling van de detacheringkandidaat in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de detacheringkandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De opdrachtgever dient de detacheringkandidaat onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra wij onze toestemming voor het verrichten van die werkzaamheden door de detacheringkandidaat buiten Nederland intrekken. Eventuele schade voor ons en/of de detacheringkandidaat als gevolg van het niet of niet tijdig naleven van deze bepaling komt volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. Goede uitoefening van leiding en toezicht
a. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de detacheringkandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de detacheringkandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’, dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever een groep (concern) is verbonden, zoals bedoelt in artikel 7:691 lid 6 BW.

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring
a. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij detacheringarbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de detacheringarbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de arbeidskracht in ruime zin des woord schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van dat wetsartikel.
b. De opdrachtgever zal aan MINUS VERHEIJEN B.V. en ook aan de detacheringkandidaat voor de aanvang van de detacheringarbeid informatie verstrekken over de van de detacheringkandidaat verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
c. Indien de detacheringkandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
d. De opdrachtgever zal aan de detacheringkandidaat vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de detacheringkandidaat in de uitoefening van zijn detacheringarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a, b en c genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of van roekeloosheid van de detacheringkandidaat. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van de rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
e. De opdrachtgever zal aan de detacheringkandidaat vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) die de detacheringkandidaat lijdt doordat een aan de detacheringkandidaat toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen detacheringarbeid gebezigde zaak is beschadigd of tenietgedaan. De opdrachtgever zal MINUS VERHEIJEN B.V. tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
f. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a tot en met e.
g. De opdrachtgever is jegens MINUS VERHEIJEN B.V. gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a tot en met f onverkort na te komen en vrijwaart MINUS VERHEIJEN B.V. te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens MINUS VERHEIJEN B.V. geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vordering)rechten van MINUS VERHEIJEN B.V. jegens de opdrachtgever.

Artikel 15. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring
a. MINUS VERHEIJEN B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die detacheringkandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of derden.
b. De opdrachtgever vrijwaart MINUS VERHEIJEN B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbij stand) van MINUS VERHEIJEN B.V. als werkgever van de detacheringkandidaat – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die detacheringkandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
c. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
d. MINUS VERHEIJEN B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die detacheringkandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met de toestemming van de opdrachtgever of die van derden.
e. De opdrachtgever vrijwaart MINUS VERHEIJEN B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van MINUS VERHEIJEN B.V. als werkgever van de detacheringkandidaat – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit verbintenissen die detacheringkandidaten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Artikel 16. Uurbeloning en opdrachtgevertarief
a. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de detacheringkandidaat vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de in werkelijkheid door de detacheringkandidaat uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal MINUS VERHEIJEN B.V. de uurbeloning van de detacheringkandidaat en het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan MINUS VERHEIJEN B.V. verschuldigd zijn.
b. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de detacheringkandidaat wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgevertarief ongewijzigd blijven.
c. Het hiervoor in lid a en lid b bepaalde laat onverlet dat MINUS VERHEIJEN B.V. en de detacheringkandidaat met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal hiertoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan MINUS VERHEIJEN B.V. en detacheringkandidaat voorleggen en schriftelijk instemming inwinnen alvorens daaraan uitvoering te geven.
d. Indien de terbeschikkingstelling van een detacheringkandidaat eindigt, maar de detacheringkandidaat wordt vervangen door een andere detacheringkandidaat met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere detacheringkandidaat, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere detacheringkandidaat opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.

Artikel 17. Verhoging van het opdrachtgevertarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhoging.
MINUS VERHEIJEN B.V. is gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen detacheringarbeid:
– verhoging van de uurbeloning van de detacheringkandidaat ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
– verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de detacheringkandidaat in algemene zin;
– verhoging van de kosten verbonden aan de detacheringarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door MINUS VERHEIJEN B.V. te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
– verhoging van de kosten verbonden aan de detacheringarbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
– verhoging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de detacheringarbeid voor de detacheringkandidaat of voor MINUS VERHEIJEN B.V. wegens tewerkstelling in het buitenland.
Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan opdrachtgever de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is MINUS VERHEIJEN B.V. gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde per omgaande te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van MINUS VERHEIJEN B.V. eventueel (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

Artikel 18. Bijzondere minimale betalingsverplichting
a. Indien de detacheringkandidaat zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de detacheringarbeid, maar door de op drachtgever niet in staat wordt gesteld de detacheringarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gebonden aan MINUS VERHEIJEN B.V. te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens MINUS VERHEIJEN B.V..
b. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de detacheringarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de detacheringarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de detacheringarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan MINUS VERHEIJEN B.V. per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens MINUS VERHEIJEN B.V..

Artikel 19. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier
a. De nota’s van MINUS VERHEIJEN B.V. worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd
werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden.
b. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede desgevraagd – de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de uitzendarbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen terzake bij opdracht of nadien. ls overeengekomen respectievelijk aangepast. De opdrachtgever ondertekent na controle het tijdverantwoordingsformulier voor akkoord.
c. Bij verschil tussen het bij MINUS VERHEIJEN B.V. ingeleverde tijdverantwoordings-formulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij MINUS VERHEIJEN B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs
d. Indien de detacheringkandidaat de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b, is MINUS VERHEIJEN B.V. jegens de opdrachtgever gerechtigd:
hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is MINUS VERHEIJEN B.V. gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode;
hetzij: door een functionaris van MINUS VERHEIJEN B.V. – zoveel mogelijk gehoord de detacheringkandidaat(en) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever – de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.
e. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voorvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling
a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door MINUS VERHEIJEN B.V. ingediende nota voor uitgezonden detacheringkandidaten te voldoen binnen acht kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen
b Uitsluitend betalingen aan MINUS VERHEIJEN B.V. zelf werken bevrijdend. Betalingen aan detacheringkandidaten of het verstrekken van voorschotten aan detacheringkandidaten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
c. Indien een nota van MINUS VERHEIJEN B.V. niet binnen acht kalenderdagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 % per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
d. De in het bezit van MINUS VERHEIJEN B.V. zijnde doordruk of kopie van de door MINUS VERHEIJEN B.V. verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
e. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

f. Datum van betaling is de dag waarop de bank en/of giro ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
g. Reclames omtrent enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum van de nota schriftelijk bij MINUS VERHEIJEN B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
h. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van f 250,per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door MINUS VERHEIJEN B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door MINUS VERHEIJEN B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
i. Verschuldigde betalingen aan een der MINUS VERHEIJEN B.V.-ondernemingen kunnen door opdrachtgever niet verrekend of gecompenseerd worden met eventuele vorderingen en/of aanspraken op een van de overige MINUS VERHEIJEN B.V.-ondernemingen.

Artikel 21. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

a. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van detacheringkandidaten aan opdrachtgevers neemt MINUS VERHEIJEN B.V. in acht de wettelijke bepalingen, de CAO voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
b. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen detacheringarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door MINUS VERHEIJEN B.V. worden meegewogen.

Artikel 22. Algemene schadevergoeding
Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens MINUS VERHEIJEN B.V. of de detacheringkandidaat, is de opdrachtgever jegens MINUS VERHEIJEN B.V. gehouden aan MINUS VERHEIJEN B.V. te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor MINUS VERHEIJEN B.V. rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van MINUS VERHEIJEN B.V. eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.

Artikel 23. Strekking voorwaarden
Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 24. Geschillenregeling
a. Op alle overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in de eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van MINUS VERHEIJEN B.V. is gevestigd. Met dien verstande dat MINUS VERHEIJEN B.V. bevoegd is een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Wettelijke bepalingen
Hieronder volgt een uittreksel van de in de Algemene Voorvaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid I BW
1. Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

Artikel 6:108 BW
l. lndien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;
b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
c. aan degene die reeds voor de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.
2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging
zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.
3. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 7:658 BW
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6 bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever, kan niet te nadele van de werknemer worden afgeweken.
4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden I tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7:690 BW
De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW.
In de detacheringovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de detacheringovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.